Wedstrijdreglement s.v. E.N.O.

Het reglement bevat de huishoudelijke regels en wedstrijdregels.

1 Clubavond:
1.1. De clubavond is op maandag van 19.45 uur tot 24.00 uur.
1.2. Aanvang 19.45 uur. Uiterlijk 19.45 uur wordt de klok van wit in werking gesteld door de wedstrijdleider. Reden: clublokaal sluit om 24.00 uur.
1.3. De partij is verloren voor een speler die meer dan een uur te laat aan het bord verschijnt, zowel bij de aanvang van de partij als bij de hervatting van een afgebroken partij. Dit uur wordt gerekend vanaf de uiterste aanvangstijd van de desbetreffende zitting.

2 Afmelden:
2.1. Voor maandagmiddag 13.00 uur.
Afmelden bij de competitieleider Chris Bos.
2.2. Wijze van afmelden:
a. per telefoon bij de competitieleider (0548 223 879 of mobiel 06 3651 7992)
b. per e-mail (chrlbos@gmail.com). Er volgt dan een bevestigingsmail
c. op de clubavond. Niet mondeling, maar naam en datum noteren op de afmeldinglijst van de competitieleider
2.3 Te laat afmelden is reglementair verlies, tenzij er sprake is overmacht .

3 Huishoudelijke zaken:
3.1. Wit noteert de uitslag op het uitslagenformulier bord wedstrijdleider.
3.2. Zwart ruimt het bord, de stukken en de klok op.
3.3. Roken is verboden in het hele gebouw, alleen buiten mag men roken.
3.4. De spelers brengen zelf de kopjes, glazen en flesjes terug naar de bar, om eventuele overlast te voorkomen als het barpersoneel dit zelf moet doen.
3.5. Met kapot of incompleet schaakmateriaal kan men terecht bij de secretaris.
3.6. Als de wedstrijdleider niet meer aanwezig is, brengt zijn vervanger de uitslagen en absentielijst binnen 1 dag naar de competitieleider, adres zie boven.{of via e-mail}
3.7. Het is ten strengste verboden mobiele telefoons of andere elektronische communicatiemiddelen, zonder toestemming van de wedstrijdleider, naar het speelgebied mee te nemen. Als een mobiele telefoon van een speler tijdens een partij in het spelersgebied afgaat, dan verliest die speler de partij. Het resultaat van zijn tegenstander wordt door de wedstrijdleider vastgesteld. Voor het inschakelen van de trilstand moet men vooraf toestemming hebben van de wedstrijdleider. Voor bereikbaarheid kan men het telefoonnummer van het speellokaal doorgeven. |
Telefoonnummer “De Brake” 0548 – 611648.

4 Competitiesysteem:
4.1. Systeem Keizer geautomatiseerd. Men speelt zoveel mogelijk tegen spelers van ongeveer gelijke sterkte.
4.2. Men moet minimaal 15 ronden intern en/of extern hebben gespeeld op de clubavond om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap. Externe wedstrijden die gespeeld zijn voor enig team op dinsdagavond mogen meegerekend worden als intern.
4.3. Een speler in de top 5, die zich afmeldt voor één van de laatste 3 ronden van de competitie, krijgt een 0 voor deze ronde. Wanneer er sprake is van een afmelding omdat er extern gespeeld moet worden, wordt er geen 0 gegeven maar de normale punten die altijd gegeven worden bij een externe wedstrijd . Wordt zijn plaats hierdoor lager dan de top 5, dan krijgt hij weer 1/3 van zijn waardecijfer bij afmelding voor de volgende ronde.
4.4. Kampioen: bij gelijk eindigen wordt er een match gespeeld. 1e wedstrijd, normaal tempo, loting voor kleur. Bij remise, 2e wedstrijd, normaal tempo, verwisseling van kleur: Bij remise, vluggeren. Bedenktijd 10 min. per persoon per partij, verwisseling van kleur. Doorgaan tot er een beslissing is gevallen. De winnaar van de match is kampioen.

 5 Regels betreffende speeltempo en overige spelregels:
5.1. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (Fide) in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.
5.2. Jeugdleden hebben toestemming van de wedstrijdleider hun partij eerder af te breken dan na 4 uur spelen. Het tijdstip van afbreken moet worden afgesproken voordat de partij begint, maar de jeugdspelers die hier gebruik van maken worden geacht om 15 minuten na het beëindigen van de partij het clublokaal te verlaten en naar huis te gaan.

 6 Speeltempo en klok:
6.1. Het speeltempo van 2 uur is normaal, maar men kan dus kiezen voor het SBO tempo (artikel 6.3). Wanneer men dit niet wil moet men om 19.45 aanwezig zijn of als men te laat komt dit doorgeven aan de competitieleider dan zorgt deze er voor dat men 2uur p.p.p.p kan spelen. Is men te laat en niet doorgegeven aan de competitieleider en de tegenstander heeft gekozen voor het SBO tempo (artikel 6.3) en de klok loopt al is het niet meer mogelijk om de speeltijd te veranderen.
6.2.  Het speeltempo is 40 zetten in 2.00 uur, hierna 20 zetten per uur, afbreken gebeurt na 40 zetten en 4.00 uur spelen. De partij is verloren voor de speler die géén 40 zetten in 2.00 uur heeft gedaan.
6.3.  Als een speler het SBO tempo[ 1.40 uur en 10 sec per zet erbij voor de hele partij dus geen afbreken] wil spelen is dit toegestaan als zijn tegenstander dit ook wil. Dus alleen als beide spelers dit willen anders tempo zie art. 6.2
6.4.  Noteren is verplicht. Bij het SBO tempo (artikel 6.3) is notatie laatste 5 min. niet verplicht.
6.5.  Voor aanvang van de partij moet men controleren of de klok goed werkt.{Instellingen en batterijen.}
6.6.  Een speler, die hard op de klok slaat, kan nadat hij is gewaarschuwd door de wedstrijdleider, gestraft worden, zelfs met verlies van de partij. De partijen die aan het raam worden gespeeld worden geacht om de klok ook aan de raamkant te zetten.
6.7.  De klokken mogen gedurende de partij door een speler slechts stilgezet worden als hij de hulp van de wedstrijdleider inroept.
6.8. Jeugdspelers spelen tegen een tegenstander met een tempo  van 1 uur per partij per speler + 10 sec per zet erbij voor 25 zetten en hierna afbreken. Deze partij wordt op de volgende club avond uitgespeeld met hetzelfde tempo als de eerste avond en de gespaarde tijd met als gevolg dat als er nu een vlag valt de partij is afgelopen (of men speelt dezelfde week thuis de partij uit.)  Jeugdspelers zijn spelers of speelsters tot 16 jaar.  

7 Het afbreken:
7.1. Voor het afbreken en de hervatting zijn de Fide regels van toepassing, aanhangsel A (afgebroken partijen) Fide‑reglement.
7.2. Afgebroken partijen dienen binnen 20 dagen, eventueel thuis, te zijn uitgespeeld. Zo niet, dan worden ze op de eerstvolgende clubavond voortgezet. Beide spelers krijgen op deze avond voor hun niet gespeelde partij uit deze ronde remise (helft eigen waardecijfer). Afgebroken partijen van de laatste 3 ronden dienen uitgespeeld te worden voor de volgende ronde wordt gespeeld.
7.3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet zie artikel 10.

8 Regels voor het spelen van de beker:
8.1. Speeltempo: 1uur per speler per partij plus 30 sec.per zet Bij gebruik van de DGT-klok is het – streepje belangrijk voor het einde van de partij, dit streepje blijft 5 minuten zichtbaar.
8.2. De 1e. ronde heeft 32 spelers.
8.3. Jeugdspelers die mee willen spelen met de beker hebben niet de mogelijkheid van afbreken. Zij dienen het voorgeschreven speeltempo te spelen. Vindt men de tijd van 23.00 uur voor het einde van de partij te laat, dan kan men met de tegenstander overleggen om eerder te beginnen, bv. 19.00 tot 22.00 uur.
8.4 Bij remise moet men direct hierna vluggeren, hierbij gelden de regels van het Fide snelschaakreglement. Speeltempo 10 minuten per persoon per partij en verwisseling van kleur, dus niet loten voor de kleur.
8.5. Speeldag. Deze wordt vastgesteld door de competitieleider. Alleen op deze dag worden de bekerpartijen op de club gespeeld. Bij verhindering moet men met zijn tegenstander tot overeenstemming komen over een andere speeldatum, thuis of ergens anders. Deze speeldatum moet aan de competitieleider worden doorgegeven vóór de speeldatum van de betreffende bekerronde. De overeengekomen speeldatum mag niet later dan 6 dagen zijn na de vastgestelde datum van de betreffende bekerronde. De uitslag van deze uitgestelde bekerwedstrijd moet binnen 12 uur na het einde van de betreffende bekerwedstrijd worden doorgegeven aan de competitieleider. In principe wordt de partij niet meer op een clubavond gespeeld als er ook interne competitie is, tenzij beide spelers dit willen.
8.6. Indien beide spelers niet tot overeenstemming komen ten aanzien van een andere speeldag dan op de bewuste datum, dan heeft de speler die op de datum van de bekerpartij niet aanwezig is de partij verloren. Dus deze regel vraagt veel van de sportiviteit van beide spelers ten aanzien van een andere datum.
8.7. Loting: Op de eerstvolgende clubavond na de gespeelde bekerronde wordt er geloot voor de volgende ronde.
8.8. Finale: Deze wordt gespeeld over één ronde met een speeltempo van 1 uur per speler per partij plus 30 seconden per zet. Notatie verplicht tot de laatste zet. Bij remise is art. 8.4 van toepassing.

9 Afvallers beker (nevencompetitie)
9.1. Deze kunnen meespelen in een nevencompetitie volgens Zwitsers systeem waarin alle spelers zijn opgenomen. De eerste groep afvallers krijgen een A achter hun naam, de tweede groep afvallers een B enz.
9.2. Speeltempo volgens artikel 8.1. Remise telt gewoon voor de ranglijst mee. Noteren verplicht. Bij verhindering krijgt men een reglementaire nul. Dus aan het eind van het seizoen krijgt men een winnaar van groep A, B, C, D en de bekerwinnaar. In de open nevencompetitie speelt men hetzelfde tempo als met de beker.
9.3. De open nevencompetitie is ook toegankelijk voor niet leden.

10 Tenslotte.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider of zijn vervanger. Tegen beslissingen van de competitieleider en/of de wedstrijdleider of zijn vervanger kan men binnen 3 dagen in beroep gaan bij het bestuur. Dit beroep moet schriftelijk en met redenen omkleed bij de secretaris worden ingediend. Het bestuur kan, indien nodig, ieder der partijen mondeling horen en eventueel getuigen oproepen en hierna een beslissing nemen. De beslissing van het bestuur is bindend.

Nijverdal  21-9-2020
De competitieleider,
Chris Bos.