Wedstrijdreglement s.v. E.N.O.

Het reglement bevat huishoudelijke regels en wedstrijdregels.

 

1. Algemeen

1.1 De interne competitie leider heeft tijdens de clubavond ook de rol als wedstrijdleider.
1.2 Wanneer de interne competitieleider dat nodig acht kan deze een tweede wedstrijdleider aanwijzen (in overleg),
1.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider of zijn vervanger.
Tegen beslissingen van de competitieleider en/of de wedstrijdleider of zijn vervanger kan men uiterlijk binnen 2 weken in beroep gaan bij het bestuur. Dit beroep moet schriftelijk en met redenen omkleed bij de secretaris worden ingediend. Het bestuur kan, indien nodig, ieder der partijen mondeling horen en eventueel getuigen oproepen en hierna een beslissing nemen. De beslissing van het bestuur is bindend.
1.4 De clubavond is op maandag van 19.45 uur tot 24.00 uur. Om 24u sluit de zaal.
1.5 Aanvang van een partij is 19.45 uur.
1.6 De partij is verloren voor een speler die meer dan een uur te laat aan het bord verschijnt, zowel bij de aanvang van de partij als bij de hervatting van een afgebroken partij. Dit uur wordt gerekend vanaf de uiterste aanvangstijd van de desbetreffende zitting.

 

2. Afmelden
2.1 Uiterlijk moment hiervoor zoals aangegeven via mail of op publicatiebord door de interne competitie leider.
2.2 Afmelden kan per telefoon, via mail, via app of op de clubavond (afmeldinglijst).
2.3 Bij afmelden via mail of app is de afmelding geldig na ontvangst van bevestiging door de interne competitie leider.
2.4 Te laat afmelden mits overmacht is reglementair verlies,

 

3. Huishoudelijke zaken
3.1 Wit noteert de uitslag op het uitslagenformulier.
3.2 Zwart ruimt het bord, de stukken en de klok op.
3.3 Roken is verboden in het hele gebouw, alleen buiten mag men roken.
3.4 De spelers brengen zelf de kopjes, glazen en flesjes terug naar de bar, om eventuele overlast te voorkomen als het barpersoneel dit zelf moet doen.
3.5 Met kapot of incompleet schaakmateriaal kan men terecht bij de materiaal beheerder.
3.6 De wedstrijdleider zorgt voor vervanging mocht deze niet aanwezig kunnen zijn. De vervanger zorgt dat de uitslagen dan aan de competitieleider beschikbaar worden gesteld,
3.7 Als een mobiele telefoon of ander elektronische communicatiemiddel meegenomen wordt naar het speelgebied dan dient deze zichtbaar op de spelers tafel te worden gelegd en daar gedurende de partij te blijven liggen. Als een mobiele telefoon van een speler tijdens een partij in het spelersgebied afgaat, dan krijgt de speler een waarschuwing. Bij een tweede keer verliest de speler de partij – tenzij voldaan wordt aan artikel 3.8 -. De tegenstander wint dan de partij.
3.8 Als er voor een speler de noodzaak is dat tijdens de partij het geluid van mobiele telefoon aan staat dient hiervoor de wedstrijdleider vooraf toestemming te hebben gegeven.

 

4. Competitiesysteem
4.1 Systeem Keizer geautomatiseerd. Men speelt zoveel mogelijk tegen spelers van ongeveer gelijke sterkte. Afhankelijk van het aantal spelers worden deze verdeeld over meerdere groepen A, B, C, etc. Verdeling in groepen op basis van rating. Beginnend met hoogste rating in groep A. Elke groep heeft een winnaar.
4.2 Men moet minimaal 50% van het uiteindelijk aantal competitieronden intern en/of extern hebben gespeeld voor een plaats op de eindranglijst(normaliter zijn dit 15 van ca 31 ronden). Dit is een voorwaarde om in aanmerking te komen als winnaar van een groep of voor het clubkampioenschap (eerste plaats eindranglijst). Extern gespeeld geldt ook als men zich voor het spelen op de clubavond heeft afgemeld om op een andere weekavond extern te spelen. Het spelen voor de beker, oneven of buiten schuld niet kunnen spelen telt ook mee bij telling van aantal competitieronden intern.
Om in aanmerking te komen als winnaar van een groep of voor het clubkampioenschap (eerste plaats eindranglijst) moet iemand minimaal 50% van het uiteindelijk aantal op de clubavonden geplande interne competitieronden of externe partijen hebben gespeeld. Het spelen voor de beker, oneven of buiten schuld niet kunnen spelen telt ook mee bij de telling van het aantal competitieronden intern. Extern gespeeld geldt ook als men zich voor het spelen op de clubavond heeft afgemeld met als reden op een andere weekavond extern te spelen.
4.3 Bij afwezigheid met kennisgeving of door overmacht krijgt de speler 1/3 van zijn of haar waarde.
4.4 Bij niet kunnen spelen wegens extern, beker, het spelen van een andere dan de eigen clubcompetitie of door een onvoorziene oorzaak (oneven, tegenstander komt niet door overmacht) krijgt de speler 2/3 van zijn of haar waarde.
4.5 Als een speler niet in de eindranglijst wordt opgenomen krijgt een eventuele tegenstander 2/3 van zijn of haar waarde.
4.6 Kampioen: bij gelijk eindigen wordt er een match gespeeld. 1e wedstrijd, normaal tempo, loting voor kleur. Bij remise, 2e wedstrijd, normaal tempo, verwisseling van kleur: Bij remise, vluggeren. Bedenktijd 10 min. per persoon per partij, verwisseling van kleur. Doorgaan tot er een beslissing is gevallen. De winnaar van de match is kampioen.

 

5. Regels betreffende speeltempo en overige spelregels
5.1 Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (Fide) in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.
5.2 Een partij voor de interne competitie telt mee voor de KNSB rating.

 

6. Speeltempo en klok
6.1 Het speeltempo is 40 zetten in 2.00 uur, hierna 20 zetten per uur, afbreken gebeurt na 40 zetten en 4.00 uur spelen. De partij is verloren voor de speler die géén 40 zetten in 2.00 uur heeft gedaan.
6.2 Het speeltempo 1.40 uur en10 sec per zet erbij voor de hele partij is ook toegestaan. Mits beide spelers hiermee akkoord gaan. Bij dit speeltempo is geen afbreken mogelijk.
6.3 Noteren is verplicht. Bij art 6.2 is notatie laatste 5 min. niet verplicht.
6.4 Voor aanvang van de partij moet men controleren of de klok goed werkt.
6.5 Een speler, die hard op de klok slaat, kan nadat hij is gewaarschuwd door de wedstrijdleider, gestraft worden, zelfs met verlies van de partij. De partijen die aan het raam worden gespeeld worden geacht om de klok ook aan de raamkant te zetten.
6.6 De klokken mogen gedurende de partij door een speler slechts stilgezet worden als hulp van de wedstrijdleider nodig is.
6.7 Jeugdspelers mogen spelen met een tempo van 1 uur per partij per speler + 10 sec per zet erbij voor 25 zetten en hierna afbreken. Deze partij wordt op de volgende club avond uitgespeeld met hetzelfde tempo als de eerste avond en de gespaarde tijd met als gevolg dat als er nu een vlag valt de partij is afgelopen (of men speelt dezelfde week thuis de partij uit.) Jeugdspelers zijn spelers of speelsters tot 16 jaar.

 

7. Afbreken

7.1 Voor het afbreken en de hervatting zijn de Fide regels van toepassing, aanhangsel A (afgebroken partijen) Fide-reglement.
7.2 Afgebroken partijen dienen binnen 20 dagen, eventueel thuis, te zijn uitgespeeld. Zo niet, dan worden ze op de eerstvolgende clubavond voortgezet. Beide spelers krijgen op deze avond voor hun niet gespeelde partij uit deze ronde remise (helft eigen waarde cijfer). Afgebroken partijen van de laatste 3 ronden dienen uitgespeeld te worden voor de volgende ronde wordt gespeeld.
7.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet zie artikel 1.3.

 

8. Beker competitie

8.1 Voorronde: Bij meer dan 32 deelnemers worden door loting zoveel spelers geselecteerd voor een beker voorronde dat er voor de eerste ronde van de beker maximaal 32 spelers resteren. Bij minder dan 32 deelnemers is er geen voorronde. Maar zal door loting een aantal spelers worden vrijgesteld van deelname aan de eerste ronde. Zodanig dat na afloop van de eerste ronde 16 spelers resteren. (Uitgangspunt hierbij is dat er minstens 16 deelnemers van de bekercompetitie zijn. Anders treedt artikel 1 in werking)
8.2 Speeltempo: 1 uur per speler per partij plus 30 sec. per zet. Notatie verplicht tot de laatste zet.
8.3 Bij remise moet men direct hierna vluggeren, hierbij gelden de regels van het Fide snelschaakreglement. Speeltempo 10 minuten per persoon per partij en verwisseling van kleur, dus niet loten voor de kleur.
8.4 De datums waarop de beker rondes worden gespeeld wordt ingepland door de interne competitie leider.
8.5 Loting. Na de gespeelde bekerronde wordt er geloot voor de volgende ronde. Op een clubavond voorafgaand aan de volgende geplande ronde.
8.6 Afvallers en leden die niet meespelen in de bekercompetitie kunnen als er onder de leden belangstelling voor is meespelen in een nevencompetitie (artikel 9). Bij afwezigheid van deze competitie spelen deze mee in de interne competitie.

 

9. Neven competitie

9.1 Een competitie die op dezelfde datums plaatsvindt als de bekercompetitie.
9.2 Een competitie volgens Zwitsers systeem waarin alle spelers zijn opgenomen. De eerste
groep afvallers krijgen een A achter hun naam, de tweede groep afvallers een B enz.
Speeltempo volgens art. 8.2. Remise telt gewoon voor de ranglijst mee
Dus aan het eind van het seizoen krijgt men een winnaar van groep A, B, C, D en de bekerwinnaar.
In de nevencompetitie wordt met hetzelfde tempo als de beker gespeeld.

 

10. Andere competities
10.1Herman Keizertrofee
Bij gelijk eindigen op de eerste plaats tellen de volgende regels;
1e Aantal punten.
2e Onderling resultaat.
Zijn deze gelijk dan volgt er een barrage van 5 min p.p.p.p. tot er een winnaar is.
Zijn er 3 gelijk dan speelt eerst nr 2 tegen nr 3 (andere kleur dan in de wedstrijd) de winnaar speelt tegen de nr 1 tot er een winnaar is.

 

Nijverdal
18 juni 2022